Products

ที่ประครองศรีษะ

โทร. 038-717661-2 ฿

ที่ประคองศรีษะ Head Immobilizer ที่ประคองศรีษะผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ไม่มีรอยต่อ เพิ่มช่องบริเวณหูเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร ด้านนอกเคลือด้วย polyurethane เพื่องานต่อการทำความสะอาด สามารถแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้ ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ สามารถ X-Ray ได้ ...

Product ID:
  • 00709

Product Description

ที่ประคองศรีษะ Head Immobilizer

ที่ประคองศรีษะผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ไม่มีรอยต่อ เพิ่มช่องบริเวณหูเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร ด้านนอกเคลือด้วย polyurethane เพื่องานต่อการทำความสะอาด สามารถแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้ ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ สามารถ X-Ray ได้

Product Image

img
img
Looking for Professional Approach and Quality Services ?